NIEUWE STANDAARDEN OUDERBETROKKENHEID

In dit artikel bespreekt Peter de Vries zijn twaalf 'Nieuwe Standaarden Ouderbetrokkenheid'. Hij formuleert twaalf ijkpunten om ouderbetrokkenheid constructief vorm te geven. Deze ijkpunten zijn verdeeld over de pijlers samenleven, samenwerken, en samen leren.

De eerste pijler is samenleven. Dit begint met elkaar leren kennen. Standaard 1 is daarom dat ouders zich welkom voelen op school en dat er een persoonlijke relatie is. Standaard 2 is dat er elk jaar een adaptief startgesprek plaatsvindt met ouders en de leerling. Standaard 3 is dat de ouders niet alleen de leerkracht leren kennen, maar ook de andere ouders en hun kinderen. Standaard 4 die bij samenleven hoort is dat medewerkers het goede voorbeeld geven aan de leerlingen, en dat ouders gestimuleerd worden om dit ook te doen.

De tweede pijler is samenwerken. Het is belangrijk dat er gelijkwaardige afstemming over het kind is. Standaard 5 is dat de school ouders in staat stelt om samen met de school goede beslissingen te nemen voor hun kind. Standaard 6 is dat contactmomenten met ouders op maat worden gepland, passend bij de ontwikkeling van de leerling. Standaard 7 is dat de informatievoorziening tussen school en ouders effectief en efficiënt verloopt. Standaard 8 is dat ouders actief betrokken worden bij het leerlingdossier van hun kind en bij de overdracht aan andere partijen. Standaard 9 is dat ideeën van ouders serieus worden genomen. Standaard 10 is dat ouders in staat worden gesteld om op te komen voor hun kind. Standaard 11 van de pijler samenwerken is dat waar nodig en mogelijk, ouders aan elkaar worden gekoppeld als buddy. 

De derde pijler is samen leren. Hierbij hoort standaard 12, dat ouders in staat worden gesteld hun kind te ondersteunen bij de schoolontwikkeling en deel uit te maken van de successen van het kind.


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de

Tijdschrift

JSW (Jeugd in school en wereld)

Uitgave

Jrg. 105 (2020-2021), nr. 10 (juni 2021)

Collatie

p. 18-21

Annotatie

Literatuurlijst op: www.jsw.nl/artikelen

Publicatiejaar

2021